Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN stoutvoor2.nl 

Algemene leverings voorwaarden

 


Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van stoutvoor2.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van stoutvoor2.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door  stoutvoor2.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van stoutvoor2.nl zijn vrijblijvend en stoutvoor2.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5

 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door stoutvoor2.nl . stout voor 2  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt stoutvoor2.nl dit mee binnen tien (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro ( € ) , inclusief BTW maar exclusief kosten voor verzending, tenzij anders is vermeld of is schriftelijke is overeengekomen.

 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na besteldatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

 

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling , dit kan middels iDEAL, .

Indien u het totaalbedrag zelf per bank of giro aan ons overschrijft, geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van stoutvoor2.nl

 

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, of de betalings termijn van zeven (7) dagen is verstreken, is stout voor 2  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Deze informatie wordt u dan door stoutvoor2.nl per @-mail meegedeeld.

 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen heeft dit geen invloed op lopende bestellingen. 

 

 

Artikel 4. Levering

 

4.1 Hierbij hebt u de keuze uit 2 mogelijkheden: u kunt uw pakje laten versturen of persoonlijk afhalen bij een afhaal punt. De gemakkelijkste manier is om uw pakje gewoon te laten versturen. Wij bieden het pakje dan op uw naam en voor uw rekening aan voor verzending naar uw adres.
 

4.2 De door  stoutvoor2.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Door de grote verscheidenheid van artikelen, kleuren, en maten kan het zijn dat de door U besteld artikel(en) niet voorradig zijn in ons magazijn. Deze artikelen kunnen inmiddels alweer in bestelling zijn, of worden in het andere geval direct voor u besteld bij onze leverancier. Zie Levertijden (4.3). U krijgt uw orderstatus door via email, tevens kunt u zelf U orderstatus opvragen via uw account. stout voor 2  houdt zich aan de wet Kopen op Afstand. In het geval van stoutvoor2.nl zal dit max 5 (werk)dagen zijn. (wettelijk: 30 dagen) Indien dit niet haalbaar blijkt, zal stoutvoor2.nl u hiervan op de hoogte brengen en u de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden, dan wel een nieuwe levertermijn over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst, zal stoutvoor2.nl u binnen 7 dagen de reeds betaalde bedragen terug storten. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op andere vormen van schade vergoeding.

 

4.3 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Indien op voorraad binnen 48 uur na ontvangst van de betaling, mocht een besteld artikel niet op voorraad zijn, dan bedraagt de levertijd ongeveer 5-10 werkdagen, na ontvangst van uw betaling.

 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan  stoutvoor2.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op u over.

 


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

 

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u stoutvoor2.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht en veertig (48) uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

 

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft stoutvoor2.nl  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (14) werkdagen na aflevering aan stoutvoor2.nl te retourneren, zonder opgave van reden.*

* Uitzonderingen zie hieronder en 6.4

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, voor lingerie zowel dames als heren, geldt als afwijkende regel, dat zodra de verzegeling van de verpakking is verbroken, deze uit hygiënisch redenen NIET meer voor artikel 6.1 en 6.2 in aanmerking komt, tenzij er van duidelijke productie fouten sprake is.

 

6.4 Voor alle sexy speeltjes Kleding etc. geldt, dat deze uit begrijpelijke hygiënische redenen, niet voor retourzending in aanmerking komen.

Uitsluitend in geval van een technisch defect kunt U deze goederen retourneren, na schriftelijke toestemming van stoutvoor2.nl.

 

6.5 Voor alle retourzendingen geldt, dat de kosten van verzending voor rekening komen van de afzender. De door u betaalde kosten voor de heenzending worden samen met de geretourneerde artikelen gecrediteerd. (Standaard verzend-kosten) binnen NL bedraagd deze € 6.50

 

6.6 Retour gestuurde goederen en onvoldoende gefrankeerde goederen zullen worden geweigerd door stoutvoor2.nl als deze niet volgens bovenstaande bepalingen worden aangeboden.

 


Artikel 7. Garantie

 

7.1 stoutvoor2.nl kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfs schade, winstderving en / of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van stoutvoor2.nl, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en / of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en / of leidinggevend personeel.

 

7.2 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van stoutvoor2.nl - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken.

 

7.3 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is stoutvoor2.nl nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door stoutvoor2.nl gesloten verzekering.

 

7.4 stout voor 2 staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

 

7.5 Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht  stoutvoor2.nl ut voor 2 zich die zaken -ter zijne keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

 

7.6 A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen stout voor 2 tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.      

      B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

 

7.7 Zo door stoutvoor2.nl geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

 

7.8 Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt stoutvoor2.nl de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

 

7.9 De wederpartij verliest diens rechten jegens stoutvoor2.nl,is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart stoutvoor2.nl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: 

   A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van stoutvoor2.nl strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederparij;     

   B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan stoutvoor2.nl zijn verschaft en / of voorgeschreven.

 


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en stoutvoor2.nl, dan wel tussen stoutvoor2.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en stoutvoor2.nl, is stoutvoor2.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van stoutvoor2.nl .

 


Artikel 9. Overmacht 

 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft stoutvoor2.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat stoutvoor2.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan  stoutvoor2.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 


Artikel 10. Diversen 

 

10.1 Indien u aan  stoutvoor2.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is stoutvoor2.nl  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan stoutvoor2.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

10.2 U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens betreffende het afleveradres, fouten die ontstaan door verzending naar een verkeerd afleveradres / postcode of huisnummer zijn voor eigen risico. Er wordt pas in dit geval een nieuwe afleverpoging ondernomen indien u ons de juiste gegevens doorgeeft en wij de goederen van de eerste levering retour hebben ontvangen. Er zullen wel opnieuw verzend-kosten in rekening worden gebracht voor een tweede verzending als deze noodzakelijk is door foutief ingevoerde gegevens door de klant.

 

10.3 Wanneer door stoutvoor2.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat stoutvoor2.nl ut voor 2 deze Voorwaarden soepel toepast.

 

10.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met stoutvoor2.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door stoutvoor2.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

10.5 stout voor 2 is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 


Artikel 11. Partijen

 

11.1 Aankoop van grote hoeveelheden is mogelijk, voor prijzen en levertijden neem contact op met onze klantenservice en vermeld aantal(len) en artikelnummers, wij nemen dan contact met U op om U een offerte aan te bieden. 

 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland