Download algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Stoutvoor2 Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van stoutvoor2.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van stoutvoor2.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door stoutvoor2.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van stoutvoor2.nl zijn vrijblijvend en stoutvoor2.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door stoutvoor2.nl. Stoutvoor2 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stoutvoor2.nl dit mee binnen tien (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro (€) , inclusief BTW maar exclusief kosten voor verzending, tenzij anders is vermeld of is schriftelijke is overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na besteldatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling, dit kan middels iDEAL,.

Indien u het totaalbedrag zelf per bank of giro aan ons overschrijft, geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van stoutvoor2.nl

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, of de betalingstermijn van zeven (7) dagen is verstreken, is stout voor 2 gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Deze informatie wordt u dan door stoutvoor2.nl per @-mail meegedeeld.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen heeft dit geen invloed op lopende bestellingen.

Artikel 4. Levering

4.1 Hierbij hebt u de keuze uit 2 mogelijkheden: u kunt uw pakje laten versturen of persoonlijk afhalen bij een afhaal punt. De gemakkelijkste manier is om uw pakje gewoon te laten versturen. Wij bieden het pakje dan op uw naam en voor uw rekening aan voor verzending naar uw adres.

4.2 De door stoutvoor2.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Door de grote verscheidenheid van artikelen, kleuren, en maten kan het zijn dat de door U besteld artikel(en)

Niet voorradig zijn in ons magazijn. Deze artikelen kunnen inmiddels alweer in bestelling zijn, of worden in het andere geval direct voor u besteld bij onze leverancier. Zie Levertijden (4.3). U krijgt uw orderstatus door via

email, tevens kunt u zelf U orderstatus opvragen via uw account. Stoutvoor2 houdt zich aan de wet Kopen op Afstand. In het geval van stoutvoor2.nl zal dit max 5 (werk)dagen zijn. (Wettelijk: 30 dagen) Indien dit niet haalbaar blijkt, zal stoutvoor2.nl u hiervan op de hoogte brengen en u de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden, dan wel een nieuwe levertermijn over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst, zal stoutvoor2.nl u binnen 7 dagen de reeds betaalde bedragen terugstorten. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op andere vormen van schadevergoeding.

4.3 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Indien op voorraad binnen 48 uur na ontvangst van de betaling, mocht een besteld artikel niet op voorraad zijn, dan bedraagt de levertijd ongeveer 5-10 werkdagen, na ontvangst van uw betaling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stoutvoor2.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u stoutvoor2.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht en veertig (24) uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stoutvoor2.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier 3/7

het recht het product binnen zeven (14) werkdagen na aflevering aan stoutvoor2.nl te retourneren, zonder opgave van reden.*

* Uitzonderingen zie hieronder en 6.4

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, voor lingerie zowel dames als heren, geldt als afwijkende regel, dat zodra de verzegeling van de verpakking is verbroken, deze uit hygiënisch redenen NIET meer voor artikel 6.1 en 6.2 in aanmerking komt, tenzij er van duidelijke productiefouten sprake is.

6.4 Voor alle sexy speeltjes Kleding etc. geldt, dat deze uit begrijpelijke hygiënische redenen, niet voor retourzending in aanmerking komen.

Uitsluitend in geval van een technisch defect kunt U deze goederen retourneren, na schriftelijke toestemming van stoutvoor2.nl.

6.5 Voor alle retourzendingen geldt, dat de kosten van verzending voor rekening komen van de afzender. De door u betaalde kosten voor de heenzending worden samen met de geretourneerde artikelen gecrediteerd. (Standaard verzendkosten) binnen NL bedraagt deze € 6.95

6.6 Retour gestuurde goederen en onvoldoende gefrankeerde goederen zullen worden geweigerd door stoutvoor2.nl als deze niet volgens bovenstaande bepalingen worden aangeboden.

Artikel 7. Garantie

7.1 stoutvoor2.nl kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijf schade, winstderving en / of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van

Stoutvoor2.nl, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en / of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en / of leidinggevend personeel.

7.2 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van stoutvoor2.nl - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken.

4/7

7.3 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is stoutvoor2.nl nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door stoutvoor2.nl gesloten verzekering.

7.4 stout voor 2 staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

7.5 Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht

Stoutvoor2.nl ut voor 2 zich die zaken -ter zijne keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

7.6 A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen stout voor 2 tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

7.7 Zo door Stoutvoor2.nl geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

7.8 Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt stoutvoor2.nl de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

7.9 De wederpartij verliest diens rechten jegens Stoutvoor2.nl, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart stoutvoor2.nl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van stoutvoor2.nl strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Stoutvoor2.nl zijn

5/7
Verschaft en / of voorgeschreven. Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en stoutvoor2.nl, dan wel tussen stoutvoor2.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en stoutvoor2.nl, is stoutvoor2.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stoutvoor2.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft stoutvoor2.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat stoutvoor2.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stoutvoor2.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan stoutvoor2.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is stoutvoor2.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan stoutvoor2.nl schriftelijk

Opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens betreffende het afleveradres, fouten die ontstaan door verzending naar een verkeerd afleveradres/ postcode of huisnummer zijn voor eigen risico. Er wordt pas in dit geval een nieuwe afleverpoging ondernomen indien u ons de juiste gegevens doorgeeft en wij de goederen van de eerste

Levering retour hebben ontvangen. Er zullen wel opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht voor een tweede verzending als deze noodzakelijk is door foutief ingevoerde gegevens door de klant.

10.3 Wanneer door stoutvoor2.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat stoutvoor2.nl ut voor 2 deze Voorwaarden soepel toepast.

10.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met stoutvoor2.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door stoutvoor2.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.5 stout voor 2 is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Artikel 11. Partijen

11.1 Aankoop van grote hoeveelheden is mogelijk, voor prijzen en levertijden neem contact op met onze klantenservice en vermeld aantal(len) en artikelnummers, wij nemen dan contact met U op om U een offerte aan te bieden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens en gegevensverwerking


page4image11392256

Bij bestellingen die via deze website worden geplaatst, verzamelen wij bepaalde gegevens. Op deze pagina vind


page4image11392448

je meer informatie over ons privacy beleid.


page4image11392640

Over Stoutvoor2


page4image11392832

Stoutvoor2 is een handelsmerk van AVL.


page4image11393216

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heeft Stoutvoor2 enkele gegevens van je nodig. We


page4image11393408

vragen je deze gegevens in te vullen omdat dit voor ons noodzakelijk is om de bestelling goed af te kunnen


page5image11382208

handelen, dit is zonder je gegevens niet mogelijk. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, worden de volgende


page5image11382592

gegevens verzameld:

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die je zelf invult tijdens het bestel- of registratieproces:

• Naam

 • Adres •

 • Land •

  Betalingsgegevens

  Verkeersgegevens


page5image11381824

Postcode


page5image11383168

Woonplaats


page5image11383360

E-mailadres


page5image11383552

Geboortedatum


page5image11383744

Deze gegevens gebruiken wij om je bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij je te bezorgen. Je


page5image11383936

e-mailadres is daarbij nodig om de orderbevestiging te verzenden, zodat je altijd in bezit bent van een bewijs van


page5image11384128

je bestelling. Verder wordt het e-mailadres gebruikt om met je te kunnen communiceren over je bestelling. Je e-


page5image11384320

mailadres wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt.


page5image11384704

Bij registratie van betalingsgegevens noteren we enkel het totaalbedrag en je betaalwijze (MasterCard, VISA,


page5image11384896

Paypal, iDEAL, Op rekening of een overboeking via Bank of Giro). Uiteraard worden bankgegevens niet


page5image11385088

opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres *, het installeren van een

registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie

wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de

bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan

betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie

is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.

** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde

schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel

zijn computer. Onze website installeert een cookie om de door jou bestelde producten te koppelen aan je

computer (op deze manier wordt je winkelmandje alleen voor jou zichtbaar). Om te kijken welke cookies precies

worden geplaatst op onze website, kun je kijken op onze cookiepagina.

cookie *, het

Doelen en gegevensverwerking

• •

Stoutvoor2 verwerkt betalingsgegevens voor administratieve doeleinden, namelijk


page5image11174656

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Stoutvoor2 je gegevens verzamelt. Stoutvoor2 heeft de


page5image11174848

volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:


page5image11175040

Stoutvoor2verwerkt identiteitsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals:


page5image11175232

Het verwerken van je bestelling


page5image11175424

De bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres

 • De betaling van je bestelling Verkeersgegevens verwerkt Stoutvoor2 voor communicatieve doeleinden, zoals:

 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site Doorlinken via onze website

  Beveiligde pagina's


page5image11176384

De website van Stoutvoor2 kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder


page5image11176576

het beheer van Stoutvoor2 vallen. Stoutvoor2 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving


page5image11176768

van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites


page5image11176960

impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Stoutvoor2 met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens

versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de

beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor

'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om

een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet

opgeslagen.

Periode van opslag

Herkomst van gegevens

Rechten van bezoekers en onze cliënten


page6image11359104

Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die je invult op. De gegevens


page6image11359296

worden opgeslagen gedurende de periode dat je een account bij ons hebt.


page6image11359680

De gegevens die Stoutvoor2 verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die door de bezoeker zelf


page6image11359872

worden verstrekt via het bestelformulier.


page6image11360064

Hiernaast verstrekt Stoutvoor2 je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons


page6image11360256

hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot onze afdeling E-commerce te richten met het

verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. De afdeling E-commerce zal binnen vier

weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke

doeleinden deze gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens zullen worden opgeslagen of aan de hand

van welke criteria dit gebeurt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor

welke doelen dit gebeurt.

Als duidelijk is dat wij persoonsgegevens van je verwerken en welke gegevens dit zijn heb je een aantal

mogelijkheden, die hieronder worden genoemd.

Als de gegevens feitelijk onjuist, onnodig of onvolledig blijken te zijn, kun je bij ons een verzoek tot rectificatie

indienen; wij zullen je gegevens dan zo snel mogelijk verbeteren, aanvullen of afschermen.

Daarnaast mag je een verzoek tot gegevenswissing indienen. Wij checken vervolgens of jouw gegevens

inderdaad gewist moeten worden. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke privacywetgeving. Blijkt dat je

hier recht op hebt, dan wissen we zo snel mogelijk je gegevens.

Ook kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Dit betekent dat je persoonsgegevens tijdelijk

slechts opgeslagen worden, en niet verder worden verwerkt. Je kunt zo’n verzoek bijvoorbeeld doen als je meent

dat wij onjuiste persoonsgegevens van je verwerken, of je niet wil dat je gegevens gewist worden. Wij checken

vervolgens of je recht hebt op beperking van de verwerking. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke

privacywetgeving. Als de eventuele beperking van persoonsgegevens later weer door ons wordt opgeheven, krijg

je hier altijd bericht van.

Alle bovenstaande verzoeken kun je indienen door je te richten tot onze afdeling E-commerce.

Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kun je ons hiervan per e-mail op de

hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier

mee aan de slag kunnen. Ben je na contact met ons nog niet tevreden? Je hebt het recht om een klacht in te

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij

Beveiliging

Tot slot


page6image11178304page6image11180032

die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan


page6image11180224

zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.


page6image11180608

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Stoutvoor2 verschillende


page6image11180800

beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik,


page6image11180992

ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.


page6image11181184

Mocht je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens


page6image11181376

je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.


page6image11181568

Stoutvoor2 kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer zich ontwikkelingen voordoen op het gebied


page6image11181760

van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden

gemaakt via deze pagina.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die je zelf invult tijdens het bestel- of registratieproces:

• Naam

 • Adres •

 • Land •

  Betalingsgegevens

  Verkeersgegevens


page7image11398592

Bij bestellingen die via deze website worden geplaatst, verzamelen wij bepaalde gegevens. Op deze pagina vind


page7image11398784

je meer informatie over ons privacy beleid.


page7image11398976

Over Stoutvoor2


page7image11399168

Stoutvoor2 is een handelsmerk van EDV diensten.


page7image11399552

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heeft Stoutvoor2 enkele gegevens van je nodig. We


page7image11399744

vragen je deze gegevens in te vullen omdat dit voor ons noodzakelijk is om de bestelling goed af te kunnen


page7image11399936

handelen, dit is zonder je gegevens niet mogelijk. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, worden de volgende


page7image11400128

gegevens verzameld:


page7image11400704

Postcode


page7image11400896

Woonplaats


page7image11401088

E-mailadres


page7image11401280

Geboortedatum


page7image11401472

Deze gegevens gebruiken wij om je bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij je te bezorgen. Je


page7image11401664

e-mailadres is daarbij nodig om de orderbevestiging te verzenden, zodat je altijd in bezit bent van een bewijs van


page7image11401856

je bestelling. Verder wordt het e-mailadres gebruikt om met je te kunnen communiceren over je bestelling. Je e-


page7image11402048

mailadres wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt.


page7image11402432

Bij registratie van betalingsgegevens noteren we enkel het totaalbedrag en je betaalwijze (MasterCard, VISA,


page7image11402624

Paypal, iDEAL, Op rekening of een overboeking via Bank of Giro). Uiteraard worden bankgegevens niet


page7image11402816

opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres *, het installeren van een cookie *, het

registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie

wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de

bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan

betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie

is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.

** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde

schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel

zijn computer. Onze website installeert een cookie om de door jou bestelde producten te koppelen aan je

computer (op deze manier wordt je winkelmandje alleen voor jou zichtbaar). Om te kijken welke cookies precies

worden geplaatst op onze website, kun je kijken op onze cookiepagina.

Doelen en gegevensverwerking

• •


page7image11191808

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Stoutvoor2 je gegevens verzamelt. Stoutvoor2 heeft de


page7image11192000

volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:


page7image11192192

Stoutvoor2verwerkt identiteitsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals:


page7image11192384

het verwerken van je bestelling


page7image11192576

de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres


page7image11192768

Stoutvoor2 verwerkt betalingsgegevens voor administratieve doeleinden, namelijkK

 • de betaling van je bestelling Verkeersgegevens verwerkt Stoutvoor2voor communicatieve doeleinden, zoals:

 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site Doorlinken via onze website

  Beveiligde pagina's

  Periode van opslag

  Herkomst van gegevens

  Rechten van bezoekers en onze cliënten


page8image11195840

De website van Stoutvoor2 kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder


page8image11196032

het beheer van Stoutvoor2 vallen. Stoutvoor2 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving


page8image11196224

van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites


page8image11196416

impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Stoutvoor2 met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens

versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de

beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor

'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om

een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet

opgeslagen.


page8image11198144

Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die je invult op. De gegevens


page8image11198336

worden opgeslagen gedurende de periode dat je een account bij ons hebt.


page8image11198720

De gegevens die Stoutvoor2 verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die door de bezoeker zelf


page8image11198912

worden verstrekt via het bestelformulier.


page8image11199104

Hiernaast verstrekt Stoutvoor2 je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons


page8image11199296

hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot onze afdeling E-commerce te richten met het

verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. De afdeling E-commerce zal binnen vier

weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke

doeleinden deze gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens zullen worden opgeslagen of aan de hand

van welke criteria dit gebeurt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor

welke doelen dit gebeurt.

Als duidelijk is dat wij persoonsgegevens van je verwerken en welke gegevens dit zijn heb je een aantal

mogelijkheden, die hieronder worden genoemd.

Als de gegevens feitelijk onjuist, onnodig of onvolledig blijken te zijn, kun je bij ons een verzoek tot rectificatie

indienen; wij zullen je gegevens dan zo snel mogelijk verbeteren, aanvullen of afschermen.

Daarnaast mag je een verzoek tot gegevenswissing indienen. Wij checken vervolgens of jouw gegevens

inderdaad gewist moeten worden. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke privacywetgeving. Blijkt dat je

hier recht op hebt, dan wissen we zo snel mogelijk je gegevens.

Ook kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Dit betekent dat je persoonsgegevens tijdelijk

slechts opgeslagen worden, en niet verder worden verwerkt. Je kunt zo’n verzoek bijvoorbeeld doen als je meent

dat wij onjuiste persoonsgegevens van je verwerken, of je niet wil dat je gegevens gewist worden. Wij checken

vervolgens of je recht hebt op beperking van de verwerking. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke

privacywetgeving. Als de eventuele beperking van persoonsgegevens later weer door ons wordt opgeheven, krijg

je hier altijd bericht van.

Alle bovenstaande verzoeken kun je indienen door je te richten tot onze afdeling E-commerce.

Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kun je ons hiervan per e-mail op de

hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier

mee aan de slag kunnen. Ben je na contact met ons nog niet tevreden? Je hebt het recht om een klacht in te

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij


page8image11204672page8image11204864

die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan


page8image11205056

zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Tot slot


page9image11365632

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Stoutvoor2 verschillende


page9image11365824

beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik,


page9image11366016

ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.


page9image11366208

Mocht je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens


page9image11366400

je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.


page9image11366592

Stoutvoor2 kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer zich ontwikkelingen voordoen op het gebied


page9image11366784

van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden


page9image11366976

gemaakt via deze pagina.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

info@stoutvoor2.nl
Whatsapp 0623100502